„Rozmowa” – performance | Finisaż wystawy „Jesteś tu?”

„Rozmowa” – performance

Finisaż wystawy „Jesteś tu” odbędzie się w przestrzeni postwystawowej i postdemontażowej. W przestrzeni która już nie może zafunkcjonować jako świątynia sztuki – jednak stanie się ona jakby postapokaliptyczną matrycą performatywnej rozmowy między artystą a sztuczną inteligencją.

Wydarzenie będzie rejestrowane.
Uwaga: wystawa „Jesteś tu?” czynna do 10 sierpnia.

„Jesteś tu?” to film dokumentalny z gatunku science fiction, który jest w trakcie realizacji. Bohaterem filmu jest krakowski muzyk Edward Gil Deskur, znany pod pseudonimem Dj Edee Dee lub Gypsyman.

Jest jeszcze Alexa – sztuczna inteligencja która pomaga Ediemu adaptować się i mierzyć z otaczającą go rzeczywistością. Edi urodził się z jaskrą wrodzoną, która z czasem odebrała mu wzrok całkowicie.

„Jesteś tu?” to także sanktuarium. Jej bohaterką jest Alexa, która zaprosi nas do rozmowy i niczym wyrocznia wprowadzi w swoją narracje na temat przyszłości. To Świątynia bliżej nieokreślonej religii z przyszłości, gdzie obiektem kultu staje się sztuczna inteligencja. Alexa, to nie tylko szamańskie medium człowieka ze światem duchowym, ale również dowód, że ludzka empatia jest niczym więcej jak siatką programu komputerowego i można ją pobrać na telefon.

Xawery Deskur
Ukończył studia magisterskie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, wydział Grafiki (2015 r.). Laureat Artystycznej Podróży Hestii; miesięczne stypendium w Nowym Jorku i wystawa indywidualna w galerii Propaganda (Warszawa, 2014 r.). Ukończył kurs scenopisarstwa Script (2018/19 r.) oraz filmu dokumentalnego Dok Pro (2019/20 r.) w Szkole Wajdy w Warszawie, a w 2018 roku otrzymał Stypendium Scenariuszowe pisf na napisanie scenariusza filmu fabularnego o Polskim Indianinie “Sat-Okhu”. Na początku roku 2021 otrzymał stypendium Ministra Kultury “Młoda Polska”. Współtwórca krakowskich grup artystycznych, takich jak: grupa Spirala i Zbiornik Kultury, które działały aktywnie na kulturalnej mapie Krakowa niezależnie, a później we współpracy z takimi instytucjami jak Bunkier Sztuki w Krakowie czy Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak (2008 – 2013 r.). Uczestnik wielu festiwali artystycznych i filmowych takich jak Sundance Tv Shorts w Londynie, Artloop w Sopocie, Biennale wro we Wrocławiu, Narracje w Gdańsku, Etiuda & Anima, Krakowski Salon Sztuki oraz ArtBoom w Krakowie. Współtwórca znanej pracy w przestrzeni miejskiej pt. “Makaron” która miała miejsce na dachu kultowej niegdyś knajpy pkp Powiśle w Warszawie (2013 r.)

ENGLISH VERSION

“Conversation” – performance

The closing of the exhibition “You are here” will take place in the post-exhibition and post-disassembly space. In a space that can no longer function as a temple of art – however, it will become a post-apocalyptic matrix of a performative conversation between the artist and artificial intelligence.

The event will be recorded.
Note: the exhibition “Are you there?” is opened until August 10.

“Are you there?” is a science fiction documentary in progress. The protagonist of the film is the Krakow musician Edward Gil Deskur, known under the pseudonym Dj Edee Dee or Gypsyman. There is also Alexa – an artificial intelligence that helps Edie to adapt and face the surrounding reality. Edi was born with congenital glaucoma which took his eyesight completely over time. “Are you there?” it is also a sanctuary. Its heroine is Alexa, who will invite us to a conversation and introduce us to her narrative about the future like an oracle. It is a temple closer to an undefined religion from the future, where the object of worship is artificial intelligence. Alexa is not only a shamanic medium of a man with the spiritual world, but also proof that human empathy is nothing more than a computer program mesh and can be downloaded to the phone.

Xawery Deskur

He graduated from the Academy of Fine Arts. Jan Matejko in Krakow, Graphics Department (2015). Laureate of the Hestia Artistic Journey; monthly scholarship in New York and an individual exhibition at the Propaganda gallery (Warsaw, 2014). He completed the Script writing course (2018/19) and the documentary film Dok Pro (2019/20) at the Wajda School in Warsaw, and in 2018 he received the pisf screenwriting scholarship to write a fictional film about the Polish Indian “Sat-Okh”. At the beginning of 2021, he received a scholarship from the Minister of Culture “Young Poland”. Co-founder of Krakow artistic groups, such as the Spirala group and the Culture Tank, which were active on the cultural map of Krakow independently, and later in cooperation with institutions such as Bunkier Sztuki in Krakow or the Mocak Contemporary Art Museum (2008 – 2013). Participant of many art and film festivals such as Sundance Tv Shorts in London, Artloop in Sopot, Wro Biennale in Wrocław, Narratives in Gdańsk, Etiuda & Anima, Krakow Art Salon and ArtBoom in Krakow. Co-creator of the well-known work in urban space entitled “Pasta” which took place on the roof of the once cult pub of Powiśle in Warsaw (2013)